News

Technological trials of Shebekinskaya industrialnaya khimiya, LLC on working out the recipe of crust for milling “Nappa K”.
25.01.2021
The company Shebekinskaya industrialnaya khimiya, LLC (Russia) conducted positive trials of the recipe of crust for milling "Nappa K" using improved modification of the fat liquor SMH-480....
Technological trials of Shebekinskaya industrialnaya khimiya, LLC on working out the recipe of the production batch of two-phase black nubuck.
20.01.2021
In the second half of January 2021, the company Shebekinskaya industrialnaya khimiya, LLC (Russia) carried out successful industrial production of two-phase black nubuck according to the recipes and with the chemicals produced by the company Shebekinskaya industrialnaya khimiya, LLC (Russia) at one of the tanneries....

OUR LIST OF BIRTHDAYS IN MAY

02-05-2009

01.05. – A.A.Rolgeyser, Russkaya kozha
02.05. – N.A.Toporkova, ShKKh
09.05. – A.S.Polyakov, Evrokhim
13.05. – E.S.Bykovskiy, Bakhrushi-Yuft
17.05. – N.I.Golosova, Tekhnokhim
21.05. – A.V.Kamyshenko, ShKKh
22.05. – V.N.Ivanov, ShKKh
23.05. – N.A.Pikova, Donobuv
25.05. – O.M.Lazebnaya, ShKKh
31.05. – The day of the chemical industry workers

309290, Shebekino town, Belgorod region, Rzhevskoye shosse str., 16, Floor 3,
tel.: +7(47248)3-18-10; fax: +7 (47248) 3-91-45